Rss

Як скласти учнівський проект?

Учнівський проект — індивідуальне або гру­пове учнівське дослідження, здійснене на основі вільного вибору учнів та їхніх інтересів.

Етапи

1.  Підготовка (пропозиція, продумування, визначення теми, вибір проектного за­вдання — установча конференція (за­гальні збори)).

2.  Планування (визначення джерел інфор­мації, способів обробки та аналізу ін­формації, способів подання результатів, процедури і критеріїв оцінювання, роз­поділ завдань між членами групи — уста­новча конференція).

3.  Дослідження (збирання інформації, ви­конання окремих міні-проектів — робо­та міні-груп).

4.  Результат (звіт про виконання міні-про­ектів, аналіз інформації та формулюван­ня висновків, обговорення загального звіту — групові заняття).

5.  Подання результатів або звіт (захист проекту — підсумкова конференція (за­гальні збори)).

6.  Оцінка результатів процесу.