Rss

Як скласти конспект?

Конспект (огляд) — стислий, сис­тематичний, послідовний, зв’язний виклад змісту параграфа, розділу книжки, лекції, повідомлення, доповіді.

План-конспект — спочатку складається план тексту, а потім на окремі пункти ніби нарощується інформація.

Тематичний планкороткий виклад даної теми, що розкривається за кількома джере­лами.

Текстуальний конспектсвоєрідний мон­таж цитат із текстів, що опрацьовуються.

Вільний конспектвключає в себе як цита­ти, так і власні формулювання.

1.    Прочитати текст, з’ясувати зміст тексту в цілому.

2.    Розділити текст на окремі блоки (від­носно самостійні частини).

3.    Проаналізувати кожну частину, виділи­ти головне і другорядне.

4.    Сформулювати тези й записати висло­ви, які їх аргументують.

5.    Записати основні положення та ідеї тек­сту або почутої інформації.